Call us image

Contact

Privacy & cookies

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

NOTARISKANTOOR HUYGENS, LEFEVRE & GULDEMONT BV is verantwoordelijk voor de verwerkingen op uw persoonsgegevens die verricht worden binnen zijn kantoor
KBO-nummer: BE 0795793344
Adres: Veemarkt, 12
2800 Mechelen

Identiteit van de functionaris voor gegevensbescherming

De “Afdeling gemeenschappelijke DPO van het notariaat” bij Privanot werd door de verwerkingsverantwoordelijke als functionaris voor gegevensbescherming aangeduid (KBO-nummer: 0749.562.550 / Adres: Bergstraat 30-34, te 1000 Brussel).

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Verwerkingen – Als openbaar ambtenaar dient de Notaris, voor de verwezenlijking van zijn activiteiten, uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken.
De persoonsgegevens die u betreffen worden hetzij rechtstreeks bij u verzameld of zijn hetzij afkomstig uit officiële bronnen. Aangezien de Notaris een deel van het openbaar gezag uitoefent, heeft hij toegang tot diverse authentieke gegevensbronnen die strikt omkaderd worden door specifieke wetgevingen.
Gegevens – Onder “persoonsgegeven” wordt verstaan “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator”. Het gaat met name om identificatiegegevens (naam, voornaam, burgerlijke staat, rijksregisternummer, geboorteplaats en -datum, …), contactgegevens (adres, telefoonnummer, …), economische en financiële gegevens (bankgegevens,…), gegevens over de akten die op het kantoor verleden werden en gegevens over de familiale, sociale, fiscale of andere situatie die de notaris met betrekking tot uw persoon dient te verzamelen bij de officiële bronnen en administraties.   
Doeleinden – De notaris verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens om de rechtszekerheid te garanderen van de verrichtingen waarvan hij de authenticiteit waarborgt alsook voor het beheer van de dossiers die hem worden toevertrouwd.

Mededeling aan derden van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens die door de Notaris verwerkt worden kunnen mogelijk aan derden worden meegedeeld, en meer specifiek aan:
  • de wettelijk gemachtigde partners zoals de federale overheidsdiensten en de notariële instellingen voor het bewaren van de akteafschriften en hun metagegevens in het kader van de elektronische registratie en voor de inschrijving van uw gegevens in de centrale registers van het notariaat (bv. register van huwelijksovereenkomsten, register van testamenten, register van lastgevingsovereenkomsten, register van verklaringen betreffende de aanwijzing van een voorlopige bewindvoerder of vertrouwenspersoon)
  • de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat vzw, voor wat de betreft de gegevens m.b.t. de onroerende goederen om deze op te nemen in een databank van het notariaat die als doel heeft statistieken te genereren alsook de notaris tijdens de uitoefening van zijn opdracht toe te laten de waarde van onroerende goederen te schatten;
  • algemeen, de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat vzw om deze gegevens te verwerken met het oog op statistische doeleinden en wetenschappelijke onderzoeken;
  • de andere notarissen die bij uw dossier betrokken zijn;
  • de banken die bij uw dossier betrokken zijn.
Deze gegevens dienen aan deze verschillende derden te worden meegedeeld opdat de notaris de wettelijke verplichtingen waaraan hij onderworpen is kan naleven en uw dossier correct kan beheren.

Bescherming van persoonsgegevens

Toepassingsgebied – De door de notaris verrichte verwerkingen van persoonsgegevens zijn onderworpen aan de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 genaamd “Algemene verordening gegevensbescherming”.
Deze verordening betreft zowel de elektronisch verwerkte gegevens als de gegevens vervat in de papieren dossiers en documenten die zich in het kantoor van de notaris bevinden, voor zover deze bestanden of dossiers “volgens specifieke criteria zijn gestructureerd”. De persoonsgegevens vervat in de elektronische en papieren dossiers, de testamenten en de authentieke akten worden aldus beschermd door voornoemde Verordening.
Rechtmatigheid – De door de notaris verrichte verwerkingen van persoonsgegevens worden als rechtmatig beschouwd aangezien ze, in het merendeel van de gevallen, noodzakelijk zijn voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de notaris onderworpen is of noodzakelijk zijn voor het vervullen van een opdracht van openbaar belang die aan de notaris toevertrouwd wordt.
In de andere gevallen steunt de rechtmatigheid van de verwerking op het noodzakelijk karakter van de verwerking in het kader van de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen waarbij u partij bent.
Bewaringsduur – Krachtens het principe van de beperkte bewaring van persoonsgegevens, kunnen voornoemde gegevens slechts worden bewaard zolang nodig is voor de vervulling van voornoemd doeleinde en dit, in functie van de wetten die specifiek van toepassing zijn en de verjaringstermijnen van de zakelijke en persoonlijke vorderingen.
Rechten van de betrokkenen – Op grond van deze verordening beschikt u, in uw hoedanigheid van persoon betrokken bij de door de Notaris verrichte verwerkingen van persoonsgegevens, over een recht op transparante verwerking van uw gegevens, een recht op informatie en een recht van inzage.
Onder bepaalde voorwaarden en strikte omstandigheden, beschikt u eveneens over een recht op rectificatie en uitwissing van uw gegevens alsook over een recht op bezwaar tegen het gebruik ervan en een recht op beperking van de verwerking.
U kunt uw rechten rechtstreeks bij de Notaris uitoefenen of bij de Functionaris voor gegevensbescherming die hij aangeduid heeft (“Afdeling gemeenschappelijke DPO van het notariaat bij Privanot privacy@belnot.be).
Tot slot, indien u van mening bent dat uw rechten niet worden nageleefd conform de Verordening, kunt u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35, 1000 Brussel) of een gerechtelijk beroep in te stellen.
Voor elke mogelijke vraag, gelieve contact op te nemen met de door de Notaris aangestelde Functionaris voor gegevensbescherming op volgend adres: privacy@belnot.be.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
’First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Okappi maakt gebruik van WordPress om de inhoud van de website up to date te houden. Dit CMS maakt uiteraard gebruik dergelijke cookies.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in (vb. Google Analytics).
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.